گروه بندی فروشگاه ها

کاربران موفق

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99.8 %

درصد امتیاز مثبت: 99.1 %

درصد امتیاز مثبت: 98.6 %

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 98.8 %

درصد امتیاز مثبت: 99.6 %

درصد امتیاز مثبت: 99.8 %

درصد امتیاز مثبت: 98.9 %