قوانین حذف و تغییر فیدبک


فیدبک های ثبت شده برای فروشندگان به هیچ عنوان بدون رضایت خریدار قابل تغییر نیستند. مگر در این موارد فیدبک ها حذف می شوند و یا تغییر می کنند:
  1. درج ناسزا، تمسخر و عبارات توهین آمیز در متن فیدبک
  2. هرگونه تبلیغ و یا درج لینک سایت های دیگر
  3. به درخواست سایت کالا ارسال نشده باشد و یا کالا حذف شده باشد.
  4. فیدبک کالای دیگری برای آن کالا ثبت شده باشد.
  5. کالا به دست خریدار نرسیده باشد. مثلا خریدار تازه کار، پیش از دریافت کالا فیدبک ثبت کرده باشد.
  6. در صورتی که به ایسام ثابت شود که فیدبک به قصد تخریب فروشنده ثبت شده است.