کد تخفیف:  

نمرات کاربران


به منظور ارزیابی بهتر عملکرد کاربران، ارزش گذاری دیگری با عنوان نمره در نظر گرفته شده است.
هر کاربر به صورت پیش فرض 20 نمره مثبت برای "حساب کاربری"، "فروش" و "مزایدات" دارد.
نمره کاربری: 20+
نمره فروش: 20+
نمره مزایدات: 20+

این نمرات به صورت جداگانه برای هر کدام از این حساب ها منظور شده است و برای هر تخلفی در هر یک از این بخش ها نمره منفی در نظر گرفته شده است و در صورت تخلف در هر یک از این بخش ها، نمره مرتبط با آن بخش کم خواهد شد.
به عنوان مثال تخلف کاربران برای عدم ارسال کالای فروش رفته باعث کم شدن نمره فروش می شود. عدم پرداخت مزایده باعث کم شدن نمره مزایده می شود.

در صورتی که کاربر تخلفی مرتکب شود و نمره ایشان کمتر از صفر شود، لازم است بابت تمام تخلف های انجام داده و تسویه نشده، مبلغی پرداخت کند تا نمره ایشان به 20 برسد.

نمرات کسر شده برای عدم ارسال کالا توسط فروشنده و عدم پرداخت مزایده توسط برنده مزایده بر اساس قیمت کالا متفاوت است.
مثلا نمره کسر شده برای عدم ارسال کالا توسط فروشنده برای کالای 100 هزار تومانی با کالای 10 میلیون تومانی متفاوت است. این نمرات در جدول زیر آمده است:

جدول کسر نمرات فروش برای عدم ارسال کالا
مبلغ کالا (تومان) نمره منفی
0 تا 100 هزار 15-
100 تا 300 هزار 20-
300 تا 600 هزار 30-
600 هزار تا 1 میلیون 40-
1 تا 5 میلیون 50-
5 تا 10 میلیون 70-
بیشتر از 10 میلیون 100-


جدول کسر نمرات فروش برای سایر تخلف ها
نام تخلف نمره منفی
درج بارنامه با تاخیر 2-
حذف مزایده دارای پیشنهاد 7-
خریدار و فروشنده یکسان 5-
ثبت وضعیت نادرست کالا و گروه نادرست برای کاهش تعرفه 10-


جدول کسر نمرات مزایده برای عدم پرداخت مزایده
مبلغ پایان مزایده (تومان) نمره منفی
0 تا 100 هزار 15-
100 تا 300 هزار 20-
300 تا 600 هزار 30-
600 هزار تا 1 میلیون 40-
1 تا 5 میلیون 50-
5 تا 10 میلیون 70-
بیشتر از 10 میلیون 100-
خریدار و فروشنده یکسان 5-


توجه: در صورتی که نمره به زیر صفر رسید، باید برای هر امتیاز منفی مبلغ هزار تومان پرداخت شود.