قوانین مسدود شدن و باز شدن حساب کاربری


تعریف قفل فروش: حساب فروش فروشنده مسدود می شود و کالاهای فروشنده در سایت نمایش داده نمی شود.

در چه مواردی فروشنده قفل فروش می شود؟
چنانچه نمره فروش فروشنده به دلیل تخلف کسر شود و به صفر و یا زیر صفر برسد، حساب فروش ایشان مسدود می شود.

این تخلف ها در زیر ذکر شده است:
 1. عدم ارسال کالا ظرف مدت 36 ساعت پس از فروش
 2. حذف مزایده دارای پیشنهاد
 3. ثبت وضعیت نادرست کالا و گروه نادرست برای کاهش تعرفه
 4. درج اطلاعات تماس در بخش "جزییات کالا" یا "سوال از فروشنده"
 5. درج بارنامه نادرست
 6. درج هزینه پستی بالا، نادرست و یا نامتعارف
 7. داشتن شکایت زیاد: فروشنده ای که در بیشتر فروشهای خود، خریدار از او ناراضی است.
 8. ثبت مکرر کالا در گروه نادرست
 9. تلاش برای انجام معامله خارج از سایت ایسام و یا دادن پیشنهاد جهت انجام معامله در خارج از سایت ایسام
 10. چنانچه حساب کاربری با حساب کاربری دیگری که تخلف در فروش داشته و قفل فروش شده است، توسط سیستم هوشمند مرتبط شود، قفل فروش می شود.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمره فروش و مقدار کسر آن بابت هر تخلف اینجا کلیک کنید.

تعریف قفل مزایده: خریدار نمی تواند در مزایدات پیشنهاد دهد.

در چه مواردی خریدار قفل مزایده می شود؟
چنانچه نمره مزایده کاربر به دلیل تخلف کسر شود و به صفر برسد، حساب مزایده ایشان مسدود می شود.

این تخلف ها در زیر ذکر شده است:
 • اگر خریدار در مزایده برنده شود و ظرف مدت 48 ساعت پس از اتمام مزایده، مبلغ آن را پرداخت نکند.
 • چنانچه توسط سیستم هوشمند ایسام، تشخیص داده شود که فرد در مزایده خود و یا نزدیکان و آشنایان خود شرکت کرده است و سعی در افزایش قیمت مزایده داشته است، حساب مزایده ایشان به صورت خودکار مسدود می شود.
 • چنانچه حساب کاربری با حساب کاربری دیگری که تخلف در مزایدات داشته و قفل مزایده شده است، توسط سیستم هوشمند مرتبط شود، قفل مزایده می شود.

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمره مزایده و مقدار کسر آن بابت هر تخلف اینجا کلیک کنید.

تعریف قفل کامل: حساب کاربری فرد به طور کامل قفل می شود و کاربر نمی تواند وارد حساب کاربری خود شود.

در چه مواردی کاربر قفل کامل می شود؟
 1. توهین و ناسزا، تمسخر و تهدید سایر کاربران
 2. فروش کالاهای ممنوعه
 3. طرح شکایت نابجا: خریداری که در بیشتر خریدهای خود، شکایت نابجا مطرح می کند.
 4. درج اطلاعات تماس در نام کاربری
 5. استفاده از تصاویر مغایر با شئونات اسلامی در پروفایل
 6. ایجاد حساب کاربری جدید توسط کاربر خاطی: در صورتی که حساب کاربری قبلی فرد همچنان مسدود است، حساب کاربری جدید نیز بسته می شود.
 7. تلاش برای انجام معامله خارج از سایت ایسام و یا دادن پیشنهاد جهت انجام معامله در خارج از سایت ایسام
 8. چنانچه حساب کاربری با حساب کاربری دیگری که تخلف داشته و قفل کامل شده است، توسط سیستم هوشمند مرتبط شود، قفل کامل می شود.
 9. تخطی از سایر قوانین توافق نامه کاربری

باز شدن حساب کاربری
لطفا برای دریافت اطلاعات در مورد باز شدن حساب کاربری اینجا کلیک کنید.