نمایش کالاها با گزینه بهترین نتیجه


در قسمت نمایش کالاها گزینه جدیدی به نام بهترین نتیجه اضافه شده است.
بهترین نتیجه

معیار های اولویت در نمایش کالا:
- درصد فیدبک منفی کمتر فروشنده
(هر چه درصد فیدبک های منفی فروشنده کمتر باشد کالا در نمایش بالاتر می آید)

- درصد کالاهای فروخته شده و ارسال نشده ی کمتر
(هر چه درصد کالاهای فروخته شده فروشنده، که ارسال نکرده است کمتر باشد در نمایش بالاتر می آید. پس فروشنده ای که تعداد زیادی کالای فروخته شده دارد که ارسال نکرده در نمایش پایین می رود.)

- تعداد مشخصه های تعیین شده توسط فروشنده
(مشخصات کالاهای در حال فروش تا چه حد مشخص شده است. هر چه مشخصات بیشتر باشد نمایش بهتر است)
مشخصه کالاها

- عدم تاخیر در ارسال کالا و اعلام بارنامه
(تاخیر در ارسال کالا و اعلام بارنامه پس از پایان مهلت 36 ساعته و یا اعلام بارنامه نادرست موجب کاهش رتبه نمایش کالا می شود.)

- تکراری نبودن
(کالاهایی که تکراری ثبت می شوند به صفحات آخر می روند.)

- پاسخ به سوالات کاربران
(فروشنده ای که به سوالات کاربران پاسخ بدهد در سرچ بالاتر می آید.)

- فعالیت حساب کاربری فروشنده
(میزان سر زدن فروشنده به سایت)