کارنامه معاملات فروش ghadah

اطلاعات مربوط به کاربر ghadah مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر ghadah مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره ghadah


نام کاربری: ghadah 3

کارنامه معاملات ghadah

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
0 0 0 4 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/09/25 - زمان خرید:1399/09/15
1 e13ku111 عرق زیره سبز قدح
54,000x3 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1399/09/25 - زمان خرید:1399/09/15
1 e13ku111 عرق معجون کاهش چربی خون قدح
67,500x3 تومان
 

پایان مهلت تست خریدار/ تایید

زمان ارسال فیدبک:1399/09/16 - زمان خرید:1399/09/08
1 e89qm944 عرق نعناع قدح
34,000x2 تومان
 

خریدار صحت کالا را از طریق ارسال پیامک تایید نموده است.

زمان ارسال فیدبک:1399/09/04 - زمان خرید:1399/09/01
1 e17of935 عرق برگ سنا قدح
40,000x2 تومان