کارنامه معاملات فروش eghbal01

اطلاعات مربوط به کاربر eghbal01 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر eghbal01 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره eghbal01


نام کاربری: eghbal01 65

کارنامه معاملات eghbal01

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
5 40 58 115 157
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

پابان مهلت تست خریدار / تایید کالا

زمان ارسال فیدبک:1400/06/23 - زمان خرید:1400/06/13
5 e61xf843 24- 40 برگ کارت بازی فوتبال سایز کوچک، 3 توپ
8,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 13- 33 برگ کارت بازی فوتبال، سایز متوسط
13,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 17- 45 برگ کارت بازی فوتبال، قاطی، سایز متوسط
11,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 18- 100 برگ کارت بازی، قاطی، سایز متوسط
25,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 22- 115 برگ کارت بازی بدن سازی، تکرار دارد
23,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 31- 70 برگ کارت بازی، طرح 2040، سایز کوچک، تکراری
8,500 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 26- 70 برگ کارت بازی فوتبال، ایرانی، سایز کوچک
19,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 1 44 برگ کارت بازی، طرح 900،000، سایز متوسط
26,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 2- 17 برگ کارت بازی، طرح 99000، سایز متوسط
10,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 3- 17 برگ کارت بازی، طرح 2050، سایز متوسط
9,500 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 25- 45 برگ کارت بازی، طرح 8000، سایز کوچک
10,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 19- 33 برگ کارت بازی فوتبال، ایرانی، سایز متوسط
15,000 تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1400/06/19 - زمان خرید:1400/06/10
482 mo0681 20- 44 برگ کارت بازی، طرح چمپیون، سایز متوسط
25,000 تومان
 

عالی

زمان ارسال فیدبک:1400/06/17 - زمان خرید:1400/06/11
26 u53qf257 32 برگ کارت بازی جام جهانی
45,000 تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1400/06/09 - زمان خرید:1400/05/28
2 s92ri305 9- 21 برگ کارت بازی، طرح 2030، سایز متوسط
13,000 تومان
1234