کارنامه معاملات فروش Tambr0net

اطلاعات مربوط به کاربر Tambr0net مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر Tambr0net مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره Tambr0net

Tambr0net


نام کاربری: Tambr0net 517

مطابقت با توضیحات
4.97
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.97
سرعت ارسال کالا
4.97
کیفیت بسته بندی کالا
4.97

کارنامه معاملات Tambr0net

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
148 552 1564 1932 1932
0 0 5 5 5
0 0 0 0 0
 امتیازشرح کالا
 

از هدیه سپاسگذارم

زمان ارسال فیدبک:1401/02/19 - زمان خرید:1401/02/07
156 gorganla 4 رقم جنرال آجودان مخصوص. H
321,111 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/06
93 ehsanh1 سری کامل مظفری نشاندار. H
3,580,000 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 12 رقم از سری Colis Postaux محمدعلی شاه. H
343,300 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 9 رقم از سری مظفری کاغذ سفید. H
407,700 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 سری موقتی چاپ تهران حروف بزرگ. H
686,011 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 سری کامل ناصری چهارجور. H
440,000 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 بلوک 14 شاهی ناصری محرابی. H
520,500 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 سری کامل ناصری طلایی. H
1,260,000 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 6 رقم از سری مظفری سرویس. H
453,300 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 3 بلوک از سری ناصری محرابی. H
171,600 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 3 بلوک از سری احمدی بزرگ. H
460,000 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 3 بلوک 6 تایی از سری پستی اول محمدرضاشاه. H
515,000 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 5 شاهی روی 10 شاهی مظفری کاغذ سبز. H
330,000 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 تغییر قیمت 1 شاهی 1915 روی 5 شاهی احمدی. H
304,488 تومان
 

مثل همیشه عالی، با ارزوی بهترین ها برای ایشان هرکجا که هستند

زمان ارسال فیدبک:1401/02/17 - زمان خرید:1401/02/07
93 ehsanh1 نمونه کمیاب 26 شاهی Colis Postaux ماشینی باطل. H
207,500 تومان
12345678910...