اگر خریدار آدرس درست پستی نداده باشد، چه اتفاقی می افتد؟


در صورتی که خریدار آدرس اشتباه جهت ارسال کالا اعلام نموده باشد و فروشنده کالا را به آن آدرس ارسال نماید اگر شرکت حمل کننده به آن آدرس مراجعه ولی موفق به تحویل کالا به خریدار نگردد ، هزینه استرداد کالا بر عهده خریدار بوده و در صورت نیاز به استرداد وجه، این هزینه از وجه پرداختی ایشان کسر خواهد شد.