چگونه اطلاعات شخصی خودم را ویرایش کنم؟


این مراحل را دنبال کنید:
ایسام من ← حساب ایسام من ← ویرایش اطلاعات
برای تغییر سایر مشخصات خود، (مانند مشخصات بانکی و ...) از گزینه های دیگر می توانید استفاده کنید.
ویرایش اطلاعات شخصی
نکته 1: در صورتی که از ایسام به حساب اعلام شده کاربر (خریدار و یا فروشنده) وجهی واریز شده باشد، مانند واریز به حساب فروشنده و یا برگشت وجه به خریدار، امکان تغییر شماره شبا و مشخصات فردی نیست.
نکته 2: اگر نیاز به تغییر آدرس خود دارید، باید پیش از اقدام به خرید آن را اعمال کرده باشید.