قوانین حذف و تغییر فیدبک


تغییر فیدبک خریدار به هیچ عنوان ممکن نیست و تنها در صورت رضایت خریدار امکان پذیر است.
توجه: در صورت رضایت خریدار برای تغییر فیدبک، می بایست حتما خریدار شخصا در بخش پشتیبانی و یا با کلیک بر روی اینجا درخواست خود را ثبت کند.