نمرات کاربران


به منظور ارزیابی بهتر عملکرد کاربران، ارزش گذاری دیگری با عنوان نمره در نظر گرفته شده است.
هر کاربر به صورت پیش فرض 20 نمره مثبت برای "حساب کاربری"، "فروش"، "مزایدات" و "پیشنهاد قیمت کمتر" دارد.
نمره کاربری: 20+
نمره فروش: 20+
نمره مزایدات: 20+
نمره پیشنهاد قیمت کمتر: 20+

این نمرات به صورت جداگانه برای هر کدام از این حسابها منظور شده است. همچنین برای هر تخلفی در هر یک از این بخش ها نمره منفی در نظر گرفته شده است و در صورت تخلف در هر یک از این بخش ها، نمره مرتبط با آن بخش کم خواهد شد.
به عنوان مثال تخلف کاربران نظیر عدم ارسال کالای فروش رفته باعث کم شدن نمره فروش می شود. عدم پرداخت مزایده باعث کم شدن نمره مزایده می شود.
همینطور عملکرد مثبت کاربران باعث افزایش نمره آنها در هر کدام از این بخش ها می شود.
چنانچه نمره کاربری در هر کدام از این حسابها 0 شود، حساب کاربری مرتبط با آن مسدود می شود و از فعالیت کاربر در بخش مورد نظر جلوگیری می شود.
نمره کاربری: 0 (مسدود شدن حساب کاربری)
نمره فروش: 0 (مسدود شدن حساب فروش)
نمره مزایدات: 0 (مسدود شدن حساب مزایدات)
نمره پیشنهاد قیمت کمتر: 0 (مسدود شدن حساب پیشنهاد قیمت کمتر)