اگر فروشنده پس از ثبت شکایت درمورد عدم دریافت کالا، همکاری نکند، چه می شود؟


چنانچه 24 ساعت کاری پس از ثبت شکایت در سایت از فروشنده جوابی دریافت نگردید، در این حالت با انتخاب گزینه "با فروشنده به توافق نمی رسم" عدم همکاری فروشنده را به سایت اعلام و این موضوع به قسمت حل اختلاف سایت ارجاع داده می شود. سایت این موضوع را پیگیری نموده و در صورت عدم همکاری فروشنده با سایت، وجه واریزی خریدار مسترد خواهد شد.