فیدبک ها (نظرها)، چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟


ستاره:
ستاره نشان دهنده امتیاز یا فیدبک فروشنده می باشد و با افزایش خرید و فروش و در نهایت با افزایش فیدبک، ستاره فروشنده تغییر می کند و ستاره بهتری دریافت می کند.

در جدول زیر ستاره های مختلف بر اساس فیدبک نشان داده شده است:
feedback

فیدبک ها (نظرها)، چگونه در امتیاز کاربران محاسبه می شود؟
اگر خریدار نظر مثبت را انتخاب کند، یک امتیاز مثبت به فروشنده تعلق می گیرد.
اگر خریدار نظر منفی را انتخاب کند، یک امتیاز منفی به فروشنده تعلق می گیرد.
اگر خریدار نظر قابل قبول را انتخاب کند، هیچ امتیازی به فروشنده تعلق نمی گیرد.

اگر در بازه زمانی 4 روز از یک فروشنده چندین کالا بخرم، و یا به یک خریدار چندین کالا بفروشم، امتیاز من چگونه محاسبه می شود؟
اگر یک خریدار و یک فروشنده ظرف مدت 4 روز، باهم چندین خرید و فروش انجام دهند، به ازای مجموع تمام فیدبک ها تنها یک امتیاز برای آنها محاسبه می شود.
یعنی خریدار به ازای تمام خریدهایش یک امتیاز مثبت دریافت می کند و فروشنده نیز بر اساس برآیند امتیازاتی که خریدار به او داده است، یک امتیاز مثبت، منفی یا خنثی دریافت می کند.

نکته: چنانچه یک خریدار و یک فروشنده در بازه زمانی بیشتر از 4 روز با هم چندین معامله کنند، هیچ محدودیتی در دریافت امتیازات ندارند.

اگر فروش ها در بازه زمانی بیش از 4 روز انجام شده باشد : برای فروشندگان:
فیدبک مثبت: امتیاز فروشنده را یک عدد افزایش می دهد.
فیدبک منفی: امتیاز فروشنده را یک عدد کاهش می دهد.
فیدبک قابل قبول : امتیاز فروشنده هیچ تغییری نمی کند.

برای خریداران:
به ازای هر خرید: امتیاز خریدار یک عدد افزایش می یابد.
در بازه زمانی 4 روز، اگر دو کاربر با هم بیش از یک معامله داشته باشند : برای فروشندگان:
اگر تعداد فیدبک های مثبت دریافتی فروشنده بیشتر از فیدبک های منفی باشد: امتیاز فروشنده یک عدد افزایش می یابد.
اگر تعداد فیدبک های منفی دریافتی فروشنده بیشتر از فیدبک های مثبت باشد: امتیاز فروشنده یک عدد کاهش می یابد.
تعداد فیدبک های مثبت و منفی یک اندازه باشد: امتیاز فروشنده هیچ تغییری نمی کند.

برای خریداران:
امتیاز خریداران به اندازه یک عدد افزایش می یابد.


مثال:
روز اول خریدار با نام کاربری A از فروشنده با نام کاربری B یک عدد گوشی موبایل و یک عدد شارژر خریده است. خریدار برای گوشی موبایل فیدبک مثبت داده و برای شارژر فیدبک منفی. در روز دوم همان خریدار A از همان فروشنده B یک عدد ساعت خریده است و فیدبک قابل قبول داده است. در روز سوم دوباره همان خریدار از همان فروشنده یک عدد تبلت و یک عدد لپ تاپ خریده و برای تبلت و لپ تاپ فیدبک مثبت داده است. از آنجا که تمام این خرید و فروش ها در بازه زمانی 4 روز انجام شده است، بر اساس مجموع تمام فیدبک ها یک امتیاز به فروشنده داده می شود:
2+=(1+)+(1+)+(0)+(1-)+(1+)

چون تعداد فیدبکهای مثبت از منفی بیشتر است، در نهایت یک امتیاز مثبت به فروشنده تعلق می گیرد.