بخش کارنامه معاملات من


این بخش در حقیقت نشان دهنده اعتبار کاری شما می باشد و در جدول مندرج در این صفحه امتیازات کسب شده به عنوان فروشنده و یا امتیازات دریافت شده به عنوان خریدار، نمایش داده می شود. در پایین این صفحه شما می توانید فیدبک های خود به عنوان خریدار و همچنین فیدبک های سایر کاربران به شما (به عنوان فروشنده) را مشاهده کنید.

کارنامه معاملات من