خرید فوری در مزایده


خرید فوری قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را خارج از مزایده با این قیمت بفروشد.
این سیستم به فروشنده ها کمک می کند تا کالای خود را به قیمتی که می خواهند سریع تر بفروشند. همینطور به خریدار کمک می کند تا زودتر کالا را بتواند خرید کند.
دکمه خرید فوری در مزایداتی که فروشنده "قیمت فروش فوری" را تعیین کرده است، نشان داده می شود. این دکمه تا زمانی که هیچ پیشنهادی داده نشده است و یا بالاترین پیشنهاد داده شده در مزایده (پیشنهاد نمایش داده شده در صفحه) کمتر از 50 درصد قیمت خرید فوری می باشد، نمایش داده می شود.
پس از اینکه بالاترین پیشنهاد داده شده در مزایده (پیشنهاد نمایش داده شده در صفحه) بیشتر یا مساوی 50 درصد قیمت خرید فوری شود، این دکمه حذف خواهد شد.

خرید فوری در مزایده

فرض کنید قیمت شروع یک مزایده 2000 تومان است و فروشنده قیمت فروش فوری را 25,000 تومان ثبت کرده است. دکمه خرید فوری در صفحه کالا تا زمانی که قیمت مزایده کمتر از 12,500 است نمایش داده می شود. به محض اینکه پیشنهاد ثبت شده در مزایده بیشتر یا مساوی 12,500 شد، دکمه خرید فوری از صفحه کالا حذف می شود.
مثال دیگر: فرض کنید قیمت شروع مزایده 100,000 تومان است و قیمت فروش فوری 120,000 تومان است. در این حالت وقتی فقط یک پیشنهاد برای کالا ثبت می شود دکمه خرید فوری از صفحه کالا حذف خواهد شد. زیرا اولین پیشنهاد هر عددی که باشد بزرگ تر از 60,000 تومان است.