گروه بندی فروشگاه ها

کاربران موفق

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 98.8 %

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99.4 %

درصد امتیاز مثبت: 97.9 %

درصد امتیاز مثبت: 99.4 %

درصد امتیاز مثبت: 99.7 %

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99.1 %

درصد امتیاز مثبت: 99 %