گروه بندی فروشگاه ها

کاربران موفق

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 98.9 %

درصد امتیاز مثبت: 99.7 %

درصد امتیاز مثبت: 99.3 %

درصد امتیاز مثبت: 99.5 %

درصد امتیاز مثبت: 99.2 %

درصد امتیاز مثبت: 97.9 %

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99.3 %

درصد امتیاز مثبت: 98.6 %