گروه بندی فروشگاه ها

کاربران موفق

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 98.9 %

درصد امتیاز مثبت: 99.9 %

درصد امتیاز مثبت: 99.4 %

درصد امتیاز مثبت: 99.4 %

درصد امتیاز مثبت: 99.3 %

درصد امتیاز مثبت: 97.9 %

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99.4 %

درصد امتیاز مثبت: 99 %