گروه بندی فروشگاه ها

کاربران موفق

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99 %

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99.7 %

درصد امتیاز مثبت: 99.5 %

درصد امتیاز مثبت: 98 %

درصد امتیاز مثبت: 99.5 %

درصد امتیاز مثبت: 99.7 %

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99.5 %