گروه بندی فروشگاه ها

کاربران موفق

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99.1 %

درصد امتیاز مثبت: 99.9 %

درصد امتیاز مثبت: 99.5 %

درصد امتیاز مثبت: 99.7 %

درصد امتیاز مثبت: 99.6 %

درصد امتیاز مثبت: 100 %

درصد امتیاز مثبت: 99.5 %

درصد امتیاز مثبت: 98.1 %

درصد امتیاز مثبت: 99.4 %