شماره کالا: 7150053
  اشتراک
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعیمجموعه جمهوری ارزشمند

برابر تصویر

وضعیت کالا:
کالای استفاده شده (دست دوم)
  قیمت: ۳۴۰,۰۰۰   تومان  

فروشنده این کالا


تعداد بازدید از صفحه : ۱۰


طبقه بندی جهانی آسیا
دوره ای جمهوری اسلامی ایران
ایرانی یا خارجی ایرانی
این مجموعه  که شامل 175 سکه بدون تکرار از تمام سالها شامل واریته های مختلف هر سال برابر توضیح است 
- 50 دینار شیرو خورشید 1358
- 1ریالی قدس 1359
 -1ریالی نیکل جمهوری1358
 -1ریالینیکلجمهوری1359
 -1ریالینیکل جمهوری1361
 -1ریالینیکل جمهوری1362
 -1ریالینیکلجمهوری1363 کمیاب
 -1ریالینیکلجمهوری1364
 -1ریالینیکلجمهوری1365 
-1ریالینیکلجمهوری1366
-1ریالینیکلجمهوری 1367 

-2ریالینیکلجمهوری 1358
-2ریالینیکلجمهوری 1359
-2ریالینیکل جمهوری 1360
-2ریالینیکلجمهوری 1361
-2ریالینیکلجمهوری 1362
-2ریالینیکلجمهوری 1363 کمیاب
-2ریالینیکلجمهوری 1364 لای اسلامی بلند 
-2ریالینیکلجمهوری 1364 لای اسلامی کوتاه
-2ریالینیکلجمهوری 1365 تاریخ فشرده لای اسلامی بلند
-2ریالینیکلجمهوری 1365 تاریخ باز لای اسلامی کوتاه
-2ریالینیکلجمهوری 1365 تاریخ بازلای اسلامی بلند کم
-2ریالینیکلجمهوری 1366
-2ریالینیکلجمهوری 1367 

 -5ریالینیکلجمهوری 1358
 -5ریالینیکلجمهوری 1359
 -5ریالینیکلجمهوری 1360
 -5ریالینیکلجمهوری 1361 یک تاریخ کوتاه 
 -5ریالینیکل جمهوری 1361 یک تاریخ بلند 
-5ریالینیکلجمهوری 1362 
-5ریالینیکلجمهوری 1363  
-5ریالینیکلجمهوری 1364  
-5ریالینیکلجمهوری 1365   تاریخ فشرده و ریز کم
-5ریالینیکلجمهوری 1365   تاریخ باز و بزرگ
-5ریالینیکلجمهوری 1366
-5ریالینیکلجمهوری 1367  

-5ریالی برنز آرامگاه حافظ 1371
 -5ریالی برنز آرامگاه حافظ 1372
 -5ریالی برنز آرامگاه حافظ 1373کم
-5ریالی برنز آرامگاه حافظ 1374
 -5ریالی برنز آرامگاه حافظ 1375کمیاب
 -5ریالی برنز آرامگاه حافظ 1376
 -5ریالی برنز آرامگاه حافظ 1377 کم
 -5ریالی برنز آرامگاه حافظ 1378
 -10ریالینیکلجمهوری 1358
-10ریالینیکلجمهوری 1359 
-10ریالینیکلجمهوری 1360 
-10ریالینیکلجمهوری 1361 تاریخ کوچک 
-10ریالینیکلجمهوری 1361 تاریخ بزرگ  
-10ریالینیکلجمهوری 1362  
-10ریالینیکلجمهوری 1363  
-10ریالینیکلجمهوری 1364صفرمبلغ کوچک 
-10ریالینیکلجمهوری 1364صفرمبلغ متوسط
-10ریالینیکلجمهوری 1364صفرمبلغ بزرگ
-10ریالینیکلجمهوری 1365  
-10ریالینیکل جمهوری 1366 
-10ریالینیکلجمهوری 1367 

-10 ریال نیکل یادبود روزجهانی قدس بزرگ 
-10ریالی نیکل جمهوری  اولین سالگرد انقلاب 
 -10 ریال نیکل یادبود روزجهانی قدس کوچک 
 
-10 ریال برنز آرامگاه فردوسی 1371
-10 ریال برنز آرامگاه فردوسی 1372
-10 ریال برنز آرامگاه فردوسی 1373
-10 ریال برنز آرامگاه فردوسی 1374
-10 ریال برنز آرامگاه فردوسی 1375
-10 ریال برنز آرامگاه فردوسی 1376

-20 ریال نیکل جمهوری 1358
-20 ریالنیکلجمهوری 1359
-20 ریالنیکل جمهوری 1360
-20 ریالنیکلجمهوری 1361
-20 ریالنیکل جمهوری 1362
-20 ریال نیکلجمهوری 1363 
-20 ریال نیکلجمهوری 1364
-20 ریال نیکلجمهوری 1365 
-20 ریال نیکلجمهوری 1366 
-20 ریالنیکلجمهوری 1367

-20 ریال یادبود هفته دفاع مقدس 20 مشت 
-20 ریال یادبود هفته دفاع مقدس 22 مشت 

-20ریال یادبود دومین سالگرد انقلاب اسلامی
 
-20ریال یادبودسومین سالگرد انقلاب اسلامی 

-20 ریالی یادبودبانکداری اسلامی 

 -50 ریالی مسی نقشه ایران 1359 کم
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1360
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1361 صفر مبلغ ریز
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1361 صفر مبلغ درشت
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1362 کمیاب 
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1363کمیاب
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1364
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1365
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1366
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1367 
-50 ریالی مسی نقشه ایران 1368 کمیاب

-50 ریال یادبود دهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی کمیاب

-50 ریالی نیکل نقشه ایران 1368
-50 ریالی نیکل نقشه ایران 1369
-50 ریالی نیکل نقشه ایران 1370نوشته خلیج فارس گود 
-50 ریالی نیکل نقشه ایران 1370 نوشته خلیج فارس برجسته

-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1371
-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1372 
-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1373 
-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1374 
-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1375 
-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1376 
-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1377 7 تاریخ کوچک 
-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1377 7 تاریخ بزرگ
-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1378 
-50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1379
 -50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1380
 -50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1381 کمیاب
 -50 ریالی نیکل بارگاه حرم معصومه  1382

 -50 ریالی برنز  بارگاه حرم معصومه  1383
 -50 ریالی برنز  بارگاه حرم معصومه  1385
 
-100ریال نیکل حرم امام رضا1371کم
-100ریال نیکل حرم امام رضا1372 
-100ریال نیکل حرم امام رضا1373
-100ریال نیکل حرم امام رضا1374
-100ریال نیکل حرم امام رضا1375
-100ریال نیکل حرم امام رضا1376
-100ریال نیکل حرم امام رضا1377
-100ریال نیکل حرم امام رضا1378
-100ریال نیکل حرم امام رضا1379
-100ریال نیکل حرم امام رضا1380
-100ریال نیکل حرم امام رضا1381 کمیاب
-100ریال نیکل حرم امام رضا1382

-100ریال برنزی 1383
-100ریال برنزی 1384
-100ریال برنزی 1385

-250 ریال دوتکه 1372 کم
-250 ریال دوتکه 1373
-250 ریال دوتکه 1374
-250 ریال دوتکه 1375
-250 ریال دوتکه 1376
-250 ریال دوتکه 1377
-250 ریال دوتکه 1378
-250 ریال دوتکه 1379
-250 ریال دوتکه 1380 کمیاب
-250 ریال دوتکه 1381 ضرب مبلغ برجسته
-250 ریال دوتکه 1381 ضرب مبلغ صاف
-250 ریال دوتکه 1382 ضرب مبلغ برجسته
-250 ریال دوتکه 1382 ضرب مبلغ صاف

-250 ریالی نیکل1383
-250 ریالی نیکل1384
-250 ریالی نیکل1385

-250 ریالی برنز 1386

-250 ریالی برنز مدرسه فیظیه 1387
-250 ریالی برنز مدرسه فیظیه 1388کم
-250 ریالی برنز مدرسه فیظیه 1389
-250 ریالی برنز مدرسه فیظیه 1390 

-500ریالی 2 تکه سیمرغ 1383
-500ریالی 2 تکه سیمرغ 1384
-500ریالی 2 تکه سیمرغ 1385

-500ریالی برنزی سیمرغ 1386
-500ریالی برنزی آرامگاه حافظ 1387
-500ریالی برنزی آرامگاه حافظ 1388کم
-500ریالی برنزی آرامگاه حافظ 1389
-500ریالی برنزی آرامگاه حافظ 1390

-500ریالی برنزی یادبود ازدسازی خرمشهر

-1000 ریال برنزی پل خاجو 1387
-1000 ریال برنزی پل خاجو 1388کم
-1000 ریال برنزی پل خاجو 1389

-1000 ریال برنزی یادبود نیمه شعبان 1389
-1000 ریال برنزی یادبود عید قربان 1389
-1000 ریال برنزی یادبود عید غدیر خم 1389
-1000 ریال برنزی یادبود 75 سال امار اقصادی کمیاب

-1000 ریال برنزی شاهچراغ 1391
-1000 ریال برنزی شاهچراغ 1392
-1000 ریال برنزی شاهچراغ 1393
-1000 ریال برنزی شاهچراغ 1395
-2000 ریال حرم امام رضا ضرب صاف
-2000 ریال حرم امام رضا ضرب برجسته
-2000 ریال یادبود سند چشم انداز ایران 

- 5000 ریالی پنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی 
- 5000 ریالی پنجاهمین یادبود حرم معصومه
- 5000 ریال یادبود مسی هفته وحدت کمیاب
- 5000 ریال نیکل حضرت قاءم 1394 

کیفیت سکه ها همه نوعی بوده برابر تصور در نور میباشد
 قیمت همین مجموعه اما بصورت تمام سکه ها بانکی بالای 2 میلیون میشه 

تعداد سکه ها 175سکه است،،،،، چون محدودیت تعداد عکس در ایسام وجود دارد عکس صفحه آخر مجموعه را در یک عکس یکجا گذاشتم

سکه ها با آلبومی کلاسوری  و ارزشمند با ظرفیت180 سکه ارسال میشود که تا چند سال اینده اگه سکه جدید هم ضرب شد به راحتی میتوانید البوم را ادامه دهید 

چند ،،،،،،خرید همزمان یک هزینه پست
بعضی کالاها نایاب بوده و تکرار فروش ندارد 
 
سوال شما به فروشنده ایمیل شده و از او خواسته خواهد شد که به سایت رجوع کند و جواب سوال شما را بدهد. شما می توانید از همین قسمت سوالات بعدی خود را مطرح نمایید.
برای سوال از فروشنده این کالا وارد حساب کاربری خود شوید.
اگر حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید.

  کالاهای مشابه

کالای مشابه دیگری وجود ندارد