مشاهده جدول پیشنهادت کالا 
 نام کالا:  سه دستگاه اندازه گیری-کولیس-مولتی متر-تستر آب
 شماره کالا: 3097284


پیشنهاد های نارنجی رنگ توسط سیستم پیشنهاد اتوماتیک ایسام داده شده اند
در مورد سیستم پیشنهاد اتوماتیک ایسام بیشتر بدانیم!

زمانمبلغ پیشنهاد (تومان)پیشنهاد دهنده
1395/10/23    :14
203,000
m... |4 امتیاز 4|
1395/10/23    :14
199,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/23    :14
196,000
m... |4 امتیاز 4|
1395/10/23    :14
192,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/23    :14
189,000
m... |4 امتیاز 4|
1395/10/23    :14
185,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/23    :14
182,000
m... |4 امتیاز 4|
1395/10/23    :14
178,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/23    :14
175,000
m... |4 امتیاز 4|
1395/10/23    :14
171,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/23    :14
168,000
m... |4 امتیاز 4|
1395/10/23    :14
164,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/23    :14
161,000
m... |4 امتیاز 4|
1395/10/22    22:44
157,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/22    22:44
154,000
d... |113 امتیاز 113|
1395/10/22    22:43
150,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/22    22:43
147,000
d... |113 امتیاز 113|
1395/10/22    16:37
143,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/22    16:37
140,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/22    1:51
135,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/22    1:51
132,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/21    19:03
128,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/21    19:03
125,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/21    19:01
121,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/21    19:01
118,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/21    19:00
113,500
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/21    19:00
110,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/21    17:43
100,000
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/21    17:43
97,500
h... |129 امتیاز 129|
1395/10/21    17:31
95,000
2... |16 امتیاز 16|
1395/10/21    14:01
92,500
m... |0 امتیاز 0|
1395/10/21    9:15
90,000
m... |92 امتیاز 92|
1395/10/20    19:43
87,500
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/20    10:46
85,000
p... |45 امتیاز 45|
1395/10/20    10:46
83,500
h... |13 امتیاز 13|
1395/10/20    10:46
81,000
p... |45 امتیاز 45|
1395/10/20    10:46
78,500
h... |13 امتیاز 13|
1395/10/20    10:46
76,000
p... |45 امتیاز 45|
1395/10/20    10:46
74,000
h... |13 امتیاز 13|
1395/10/20    10:45
72,000
p... |45 امتیاز 45|
1395/10/20    10:45
70,000
h... |13 امتیاز 13|
1395/10/20    2:54
68,000
p... |45 امتیاز 45|
1395/10/19    23:22
66,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/19    20:22
64,000
b... |12 امتیاز 12|
1395/10/19    16:11
62,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/19    15:56
60,000
s... |21 امتیاز 21|
1395/10/19    15:56
60,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/19    15:54
57,000
s... |21 امتیاز 21|
1395/10/19    15:54
55,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/19    15:54
52,000
s... |21 امتیاز 21|
1395/10/19    15:54
50,000
h... |0 امتیاز 0|
1395/10/19    11:32
41,000
s... |21 امتیاز 21|
1395/10/19    10:50
39,000
A... |91 امتیاز 91|
1395/10/19    :3
37,000
d... |2 امتیاز 2|
1395/10/19    :3
35,000
h... |13 امتیاز 13|
1395/10/19    :3
33,500
d... |2 امتیاز 2|
1395/10/19    :3
31,500
h... |13 امتیاز 13|
1395/10/19    :3
29,500
d... |2 امتیاز 2|
1395/10/19    :2
27,000
h... |13 امتیاز 13|
1395/10/19    :2
25,000
d... |2 امتیاز 2|
1395/10/18    22:57
21,500
h... |13 امتیاز 13|
1395/10/18    21:07
3,000
m... |5 امتیاز 5|
1395/10/18    19:04
2,500
s... |21 امتیاز 21|
1395/10/18    13:14
2,000
a... |144 امتیاز 144|
اگر شما و کاربر دیگری مبلغی یکسان را وارد کنید، شخصی که زودتر پیشنهاد خود را وارد کرده است اولویت دارد.