کارنامه معاملات فروش yosef1114

اطلاعات مربوط به کاربر yosef1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر yosef1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام

درباره yosef1114


نام کاربری: yosef1114 3830

سرعت ارسال کالا
4.50
مطابقت با توضیحات
4.57
کیفیت بسته بندی کالا
4.59
کیفیت و سرعت پاسخگویی
4.37

کارنامه معاملات yosef1114

امتیازات١ ماه٣ ماه۶ ماه١ سالاز ابتدا تاکنون
راضی
157 1140 3225 3225 13404
قابل قبول
7 65 101 101 278
ناراضی
2 4 9 9 40
مجموع امتیازات
155 1136 3216 3216 13364
 امتیازشرح کالا
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/15
darke  |679 امتیاز 679| 50 سیلای گینه چاپ 1960نایاب نایاب
19,277تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/19
darke  |679 امتیاز 679| 50 شیلینگ اتریش چاپ 1962فوق العاده نایاب ودحدب
45,555تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/27
mshafi6518  |620 امتیاز 620| رول 500ریال سیمرغ سوپر بانکی ونایاب
16,500تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/27
mshafi6518  |620 امتیاز 620| 5عدد50 ریال مسی1361بانکی وکمیاب
7,250تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/27
mshafi6518  |620 امتیاز 620| 10 ریال نیکل ضرب1359کمیاب وسوپربانکی
5,250تومان
 

تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/22 - زمان خرید:1397/03/27
mshafi6518  |620 امتیاز 620| 10 ریال نیکل ضرب1358کمیاب وسوپربانکی
3,750تومان
 

ممنون

زمان ارسال فیدبک:1397/04/21 - زمان خرید:1397/03/27
meisam796  |153 امتیاز 153| 5عدد20ریال دومین سالگردضرب 1359سوپر وکمیاب
12,222تومان
 

با تشکر

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/04/15
soheil1083  |131 امتیاز 131| نشان نقره انقلاب سفید
400,000تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/26
user2424267  |100 امتیاز 100| یک ریال یک نازک 1364 فوق العاده نایاب
3,000تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/26
user2424267  |100 امتیاز 100| 5عدد 10 ریال نیکل ضرب 1361 کمیاب وسوپربانکی
4,850تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/26
user2424267  |100 امتیاز 100| 5عدد 10 ریال نیکل ضرب 1360 کمیاب وسوپربانکی
5,250تومان
 

تایید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/26
user2424267  |100 امتیاز 100| 5عدد 20ریال یادبود F.A.O کمیاب وسوپربانکی
19,722تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/25
user2424267  |100 امتیاز 100| جفت 4امضا بامخرج متفاوت
2,700تومان
 

تائید تلفنی

زمان ارسال فیدبک:1397/04/20 - زمان خرید:1397/03/19
user2424267  |100 امتیاز 100| 5عدد 20ریال یادبود F.A.O کمیاب وسوپربانکی
23,500تومان
 

عدم ارسال کالا و عدم پاسخگویی به پیام ها

زمان ارسال فیدبک:1397/04/12 - زمان خرید:1397/04/10
vah.ha1123  |18 امتیاز 18| سکه نقره27 گرمی یک دلاری U.S.A باقدمت 90ساله ضرب 1935 فوق العاده کمیاب
130,000تومان
12345678910...