کارنامه معاملات فروش yosef1114

اطلاعات مربوط به کاربر yosef1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش در سایت ایسام

اطلاعات مربوط به کاربر yosef1114 مشاهده کارنامه معاملات فروش اینترنتی کالای فروشنده در سایت ایسام


درباره yosef1114

کارنامه معاملات yosef1114

امتیازات ١ ماه ٣ ماه ٦ ماه ١ سال از ابتدا تاکنون
راضی
0 0 0 1308 10179
قابل قبول
0 0 0 38 177
ناراضی
0 0 0 7 31
مجموع امتیازات 0 0 0 1301 10148


 امتیازشرحخریدارکالا
  م
زمان ارسال فیدبک:1396/03/20 - زمان خرید:1396/02/29
m987892239 |39 امتیاز 39| اسکناس خارجی فوق العاده ارزشمند
39,333 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| ژتون خارجی کمیاب وبینظیر
2,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| ژتون خارجی کمیاب وبینظیر
3,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| ژتون خارجی کمیاب وبینظیر
2,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| ژتون خارجی کمیاب وبینظیر
4,194 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| سکه 75 ساله سوئیس فوق العاده نایاب
11,251 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| سکه سوئد فوق العاده نایاب
9,250 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| ژتون خارجی کمیاب وبینظیر
2,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| ژتون خارجی کمیاب وبینظیر
2,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| ژتون خارجی کمیاب وبینظیر
3,001 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| سکه 100ساله در حد بانکی فوق العاده نایاب
12,375 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| سکه 120ساله چکسلواکی 1894 فوق العاده نایاب
12,354 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| سکه100ساله مصر 1917 فوق العاده نایاب
14,000 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| سکه 100ساله چکسلواکی 1922 فوق العاده نایاب
9,500 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| سکه 105ساله چکسلواکی 1912 فوق العاده نایاب
10,288 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| سکه یادبودی الیزابت 1955 فوق العاده نایاب
7,210 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/31
mehhdi2002 |147 امتیاز 147| سکه 80ساله المان 1936 فوق العاده نایاب
6,001 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/30
galler0457 |103 امتیاز 103| رول 2ریال 1367 فوق العاده نایاب
29,999 تومان
  تایید توسط سایت
زمان ارسال فیدبک:1396/03/18 - زمان خرید:1396/02/24
mshafi6518 |425 امتیاز 425| بسته5تایی10ریال 1352پهلوی سوپربانکی و نایاب
13,501 تومان
  عدم پاسخ گویی و نداشتن صداقت در کار
زمان ارسال فیدبک:1396/03/17 - زمان خرید:1396/02/14
sajjad0206 |177 امتیاز 177| زتون نایاب خارجی
2,000 تومان
شماره صفحه: