لیست کلیه کالاهای موجود در مزایدات سایت ایسام


کلیه مزایدات

نوع مزایده:
نمایش:
مشاهده کالاهای گروه:

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۱۲,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۵۷۰,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۶۴,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۴۹,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۱۴۵,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۴۵,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۷۷,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۱۲۹,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۱۱,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۲۹۰,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۶۹,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته
تعدا پیشنهادات
۱۵

آخرین پیشنهاد :
۱۸,۰۰۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۵۹,۹۹۹ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۸,۹۵۰ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۵,۴۹۹ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۶,۹۹۹ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۳,۹۹۹ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۵,۹۹۹ تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
۷,۹۹۹ تومان