کلیه مزایدات
نوع مزایده:
نمایش:
مشاهده کالاهای گروه:

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
96,000 تومان

مزایده
مزایده پایان یافته

قیمت پایه :
8,000 تومان

مزایده
‎۰:۰:۵۰
تعدا پیشنهادات
3

آخرین پیشنهاد :
3,000 تومان

مزایده
‎۰:۱:۵۰

قیمت پایه :
2,000 تومان

مزایده
‎۰:۱:۵۰

قیمت پایه :
2,000 تومان

مزایده
‎۰:۱:۵۰

قیمت پایه :
5,500 تومان

مزایده
‎۰:۳:۵۰

قیمت پایه :
3,500 تومان

مزایده
‎۰:۳:۵۰

قیمت پایه :
35,000 تومان

مزایده
‎۰:۵:۵۰

قیمت پایه :
35,000 تومان

مزایده
‎۰:۷:۵۰

قیمت پایه :
20,000 تومان

مزایده
‎۰:۸:۵۰

قیمت پایه :
4,000 تومان

مزایده
‎۰:۸:۵۰

قیمت پایه :
2,000 تومان

مزایده
‎۰:۸:۵۰

قیمت پایه :
27,500 تومان

مزایده
‎۰:۸:۵۰

قیمت پایه :
10,000 تومان

مزایده
‎۰:۸:۵۰

قیمت پایه :
12,000 تومان

مزایده
‎۰:۸:۵۰

قیمت پایه :
5,000 تومان

مزایده
‎۰:۸:۵۰

قیمت پایه :
3,500 تومان

مزایده
‎۰:۹:۵۰
تعدا پیشنهادات
2

آخرین پیشنهاد :
2,500 تومان

مزایده
‎۰:۹:۵۰

قیمت پایه :
60,000 تومان

مزایده
‎۰:۹:۵۰

قیمت پایه :
17,000 تومان